ETUSIVU
  
   STKL

   
KATHY
   HOTELLI KOLI


ITÄ-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN KEHITTÄMISPÄIVÄT 2002
Näiltä sivuilta löydät tietoa päivien ohjelmasta sekä kuvia ja tunnelmia.
STKL

Workshop 2, Työnjaon uudet haasteet

Johtaja Timo Ekroos, ISAK
Yrittäjyys sosiaali- ja terveydenhuollon kentällä


Vahva muutos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen rakenteessa, sisällössä ja toteuttamistavoissa on tosiasia, joka perustuu useisiin tämän päivän haasteisiin;

- taloudelliset vaatimukset
- palvelujen laatu ja tehokkuus
- työvoiman ikääntyminen
- väestön ikääntyminen sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokset

Nämä asiat luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia yksityiselle, yrittäjämuotoiselle palvelutuotannolle toimialalla. Keskeisimpiä yksityisistä palveluista ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoon suoranaisesti liittyvät, mutta unohtaa ei myöskään tule erimuotoisia liitännäis- ja tukipalveluja, joita palvelujärjestelmä tarvitsee toimiakseen tehokkaasti.

Eräs keskeisimmistä toimialan palveluista on hoivayrittäjyys. Yksityisen hoivasektorin palvelujen kokonaisvolyymi on aikana KTM:n toimialaraportin mukaan kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana. Pohjois-Karjalassa hoivayrityksiä toimii yli 70 kpl ja Itä-Suomen alueella lähes 300 kpl. Yritysten pääasiallisina asiakkaina toimivat kunnat, mutta palveluja käyttävät yhä kasvavasti myös yksityiset henkilöt. Hoivayritykset palvelevat niin lapsia, työikäisiä kuin ikäihmisiäkin. Keskeisimpiä ovat vanhus- ja vammaispalvelut, mielenterveys- ja perhekotipalvelut sekä päivähoi-to.

Tarve yksityisien palvelujen hankintaan hoivasektorilla kasvaa jatkuvasti. Palvelujen hankinta on keskeisesti riippuvainen kuntien tavoista toteuttaa kokonaispalvelua. Yhä kasvavasti yksityiset palvelut nähdään lisäresurssina, joka täydentävät kuntien itse tuottamia palveluja, jotka perustuvat palvelujen lakisääteiseen toteuttamisvelvoitteeseen. Ikääntyvän väestön määrän kasvu tuottaa jo sinällään tarpeen arvioida palvelujen toteuttamistapoja.

Yli 65 vuotta täyttäneiden määrä tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä
(1 400 000 henkilöä, Tilastokeskus). Lisäksi seniori ikään tällä aikaperiodilla tulevat eivät vastaa sitä kuvaa, joka meillä on aiemmin ollut vanhusten kuluttajakäyttäytymisestä, harrastuksista ja muista tottumuksista. Juuri tämä seikka tulee eniten vaikuttamaan myös yksityisten palvelujen kysyntään. Tulemme jatkossa yhä vahvemmin toimimaan laatutietoisempien, varakkaampien ja itsenäisempien ikäihmisten kanssa, joille tarjottavat palvelut tulevat olla monipuolisempia, laadukkaampia sekä saavutettavampia. Laajemmin ottaen tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin.

Yksityisten palvelujen saatavuuteen ja toteuttamiseen liittyy monia haasteita. Eräs merkittävä asia on palvelujen markkinointi sekä kuntien tilaajaosaamisen vahvistaminen. Yksityisellä hoivasektorilla on toteutumassa valtakunnallinen Hoiva-alan palveluverkko- projekti (HOPE). Hankkeen rahoittavat pääosin kauppa- ja teollisuusministeriö yhdessä eri alueiden rahoituskanavien kanssa (Pirkanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala ja Lappi). Pohjois-Karjalassa hankkeen rahoittavat TE- keskuksen yritysosasto sekä Itä-Suomen lääninhallitus yhdessä verkostoon liittyvien yritysten kanssa. Hankkeen valtakunnallinen tavoite on luoda yksityiselle hoivasektorille verkkopalvelu, joka toisaalta toimii yrityksille markkinointi- ja tiedotuskanavana, mutta palvelee myös kuntia sekä yksityisiä kansalaisia tilaajaosaamista tehostaen. HOPE- verkkopalvelu tulee rakentumaan seuraavan kahden vuoden aikana ja se on jo nyt tarkasteltavissa osoitteessa www.hoivayrittajat.com. Pohjois-Karjalassa hankkeeseen liittyy Itä-Suomen lääninhallituksen kautta toteutuva uuden teknologian juurrutushanke, joka on alueella profiloitu keskeisesti yksityisen hoivayrittäjyyden ja kuntien muodostamien palveluketjujen saumattomuuden vahvistamiseen. Kyseessä on valtakunnallinen STAKES:in lanseeraama Juuria- hanke, joka on kokonaisuudessaan tarkasteltavissa ositteessa www.oskenet.fi/hankkeet. ISAK:in toteuttama HOPE- Pohjois-Karjala projekti pitää sisällään aiemmin mainitut tavoitteet ja ulottuu juurrutusosion kautta myös Etelä-Savon alueelle. Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.isak.fi .

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto toimii nopeasti kasvavalla toimialalla. Kasvuvauhti luo jo sinänsä haasteita tarjottavien palvelujen sisällölle ja laadulle. Yhteistoiminnan kehittäminen kuntien, yksityisen- ja myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on välttämätöntä. Yhteistyön tulee alkaa ministeriötasolta ja ulottua yksityisen kansalaisen arkeen saakka konkretisoituen yksilölliseksi valinnanvapaudeksi, jonka tuloksena saavutetaan yhä tehokkaampia ja laadukkaampia palvelujen tuottamismalleja. Itä-Suomen väestörakenne ja myös muut erityispiirteet edellyttävät uusien palvelun tuotantomallien kehittämistä ja testaamista. Tässä työssä yksityisen palvelusektorin tulee olla yhä vahvemmin tukena ja resurssina.


Yhteystiedot
Timo Ekroos
Johtaja
ISAK-kehittämiskeskus
Kiisukatu 6
83500 OUTOKUMPU
puh. (013) 562 830
fax. (013) 562 833
timo.ekroos@isak.fi
www.isak.fi