ETUSIVU
  
   STKL

   
KATHY
   HOTELLI KOLI


ITÄ-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN KEHITTÄMISPÄIVÄT 2002
Näiltä sivuilta löydät tietoa päivien ohjelmasta sekä kuvia ja tunnelmia.
STKL

Workshop 1. Laadukas ikä

Vanhustyön johtaja Raija Kärki, Lieksa
VANHUSPALVELUT LIEKSASSA: "LIEKSAN MALLI"


1. LIEKSASTA, kauniista luontokaupungista Kolin vaarojen kupeessa

Lieksan kaupunki sijaitsee Itä-Suomen läänissä, Pielisen rannalla. Suomen viidenneksi suurin järvi jakaa kaupungin kahteen osaan: länsirannalla kohoaa KOLIn komea vaarajono ja itärannalla sijaitsevat kaupungin keskustaajama sekä Suomen itärajaan saakka ulottuvat laajat autiot erämaat. Yhteistä rajaa Venäjän kanssa 100 kilometriä, matkaa Lieksan keskustasta rajalle 35 kilometriä.

Lieksan kehittyminen nojaa vahvaan teollisuuteen ja matkailuelinkeinoihin. Lieksa on silti muuttotappiokunta, asukaslukumme on tällä hetkellä n 14500 asukasta. Lieksa on vanhuspainotteinen kunta; 2002 väestöstämme yli 65 vuotiaita on 21 % (vuonna 2030 44 %), yli 75-vuotiaita on 9 % väestöstämme (v. 2030 24 %).

Kehittymishaasteenamme on vastata ikääntymisen tuomiin haasteisiin yhdistämällä voimavaramme turvaamaan Lieksan kaupungin velkataakasta selviäminen, yhteinen ponnistelumme turvata peruspalvelut kaikille kuntalaisille tasapuolisesti ja kehittää Lieksaa kauniina luontokaupunkina.


2. VANHUSVÄESTÖN PALVELURAKENTEESTA

 • Kotiin annettavat palvelut
 • Muut tukipalvelut
 • Partalanmäen vanhainkoti - päiväkeskus
 • Yrjönhovi - kartoitus,- kuntoutus- ja lyhytaikaishoito. Kodista kotiin.
 • Yhteistyö muiden palvelukeskusten kanssa
 • Yksityinen hoito- ja hoiva-alan yrittäjyys
 • Kolmassektori ja muu vapaaehtoistoiminta


3. LIEKSAN IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIA TUKEVISTA KEHITTÄMISHANKKEISTA

Kehittämishankkeet pohjaavat Lieksan kaupungin vanhuspoliittiseen tavoite- ja toimintaohjelmaan. Vanhuspoliittinen ohjelma on laadittu yhdessä eri palvelukeskusten, eläkeläisjärjestöjen ja ei-julkisten palvelutuottajien sekä kolmannen sektorin edustajien kanssa. Ohjelman laadinta perustuu laajaan kansalaisilta kerättyyn kirjalliseen materiaaliin ja eri järjestöjen tapaamisiin.
Vanhuspoliittisen tavoite- ja toimintaohjelman on Lieksan kaupunginvaltuusto lautakuntakäsittelyjen jälkeen hyväksynyt maaliskuussa 2002.


3.1. EHKO, ennalta ehkäisevät kotikäynnit ikäihmisille

Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille -kehittämishanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön, Stakesin ja Suomen Kuntaliiton valtakunnallista suunnitelmaa vanhuksille suunnattujen ehkäisevien kotikäyntien toteuttamiseksi. Lieksa on valittu yhdeksi kymmenestä kunnasta joissa on toteutettu ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä (projekti 2001 - 2003).
Ehkäisevä kotikäynti ikäihmisille tarkoittaa ennalta suunniteltua, säännöllisesti toistuvaa ennakoivaa kotikäyntiä, jolloin ikäihmisen kotona arvioidaan hänen selviytymisensä päivittäisistä toiminnoista omatoimisesti tai tarvittavin apuvälinein. Samalla vanhukselle annetaan tietoja ja neuvoja kunnassa tarjolla olevista aktiviteeteista ja palveluista (Suomen Kuntaliitto, 2000).
Ehkäisevät kotikäynnit auttavat kuntaa varautumaan tulevaisuuteen ja ennakoimaan palvelutarpeita. Se antaa pohjaa erilaisille toimintastrategioille ja palvelujen sekä palvelutuotannon suunnitteluun.
Lieksassa ehkäisevän kotikäynnin toteutti sosiaali- ja terveydenhuollon tiimipari. Käynnit suunnattiin keväällä 2002 75-vuotta täyttäneelle ikäihmiselle, joka ei ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen piirissä.
Ehkäisevän kotikäynnin kesto oli 1 tunti 46 minuuttia (2.45 - 0.45). Tämän lisäksi aikaa kului käynnin valmisteluun, matkoihin ja jälkityöhön.
Ehkäisevällä kotikäynnillä keskusteltiin esimerkiksi ikäihmisen terveydentilasta, sosiaalisesta verkostosta, asumisoloista, liikkumisesta, ravitsemuksesta, lääkkeistä, tapaturmien ehkäisystä, turvallisuuden tunteesta, virkistystoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Kotikäynnillä arvioitiin myös palvelu-, apuväline- ja asunnon muutostöiden tarvetta. Kotikäynnillä keskusteltiin tulevaisuudesta sekä ikäihmisen toiveista ja odotuksis-ta palvelujärjestelmän ja vanhustenhuollon suhteen.
Keskustelussa käytettiin Suomen Kuntaliiton yhdessä hankkeeseen osallistuvien kuntien ehko-tiimien tätä varten kehittämää haastattelulomaketta. Lomakkeeseen olimme lisänneet "lieksalaiset kysymykset".
Kyselylomakkeet postitettiin etukäteen haastateltaville. Haastateltaville järjestettiin hankkeesta etukäteen informaatiotilaisuus ja hankkeesta tiedotettiin paikallislehdessä. Haastattelusta sovittiin puhelimitse ja kirjeitse.
Keskustelun aikana jaettiin kaikille "Ikäihmisen Palveluopas Lieksalaiselle". Keskustelun perusteella jaettiin muita esitteittä. Ikäihmiselle jätettiin puhelinnumeroita, joihin hän voi soittaa tarvitessaan tietoja tai apua kunnasta. Lähihoitajaopiskelijat suorittivat n. 1 kuukauden kuluttua varsinaisesta kotikäynnistä "arvioivan haastattelun". Heille, jotka eivät tulleet valituksi varsinaiseen EHKO-hankkeeseen, olemme järjestäneet tiedotustilaisuuden (kansalaistapaaminen), olemme kertoneet hankkeestamme, tiedottaneet palveluistamme ja kysyneet heiltä palvelujen ja toimintojen tarvetta.
Tulokset ehkäisevistä kotikäynneistä valmistuvat syksyn 2002 aikana.

Yhdyshenkilöt Lieksassa:
Osastopäällikkö Soile Syrjäläinen (soile.syrjalainen@lieksa.fi) ja
vanhustyönjohtaja Raija Kärki (raija.karki@lieksa.fi)
Lisätietoja EHKO-hankkeesta:
Suomen Kuntaliitto: hannele.hakkinen@kuntaliitto.fi sekä tupu.holma@kuntaliitto.fi
http://www.kuntaliitto.fi/vanhus/index.html


3.2. ELLI, ikäihmisille suunnattu elpymishanke toimintakyvyn tukemiseksi

Huoltoliitto ry ja Vanhustyön keskusliitto ry ovat valinneet Lieksan yhdeksi kohteekseen jossa toteutetaan ikäihmisten vireyteen ja toimintakykyyn liittyvä kehittämishanke "ELLI". Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Lieksassa valittiin mukaan 26 ikäihmistä. Projektiin osallistuvat valittiin moniammatillisessa tiimissä hakemusten perusteella. Valintakriteerinä oli henkilön asuminen kotona tai kodinomaisessa oloissa, vähäinen palvelun tarve, viitteitä haittaavasta masennusoireistosta tai tavallista vahvemmasta apeudesta.

Projekti rakentuu avotyyppisestä, ryhmäpainotteisesta toiminnasta. Jokaisen ryhmään valitun osallistujan terveydentilan tarkasti lääkäri. Fyysinen ja henkinen toimintakyky sekä mieliala arvioitiin (fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä, geriatrian sairaanhoitaja). Osallistujien luokse tehtiin projektin kuluessa kaksi kotikäyntiä kodin ja lähipiirin toiminnallisen ympäristön selvittämiseksi. Myös muita asiantuntijoita on hankkeessa mukana (paikallisuus).
Ryhmätapaamiset järjestetään toimintapäivien muodossa kahden viikon välein. Aktiivisilla ryhmätoiminnoilla kohennetaan osallistujan fyysisiä edellytyksiä, mielen-vireyttä ja toiminnallisuutta sekä elämän- ja ympäristön hallintaa.
Hankkeeseen liittyy tutkimus toiminnan vaikuttavuudesta ja toteutettavuudesta.
Hanke jatkuu omana palvelutoimintanamme, LELLI:nä vuonna 2003.

Yhdyshenkilöt Lieksassa:
Vanhustyönjohtaja Raija Kärki (raija.karki@lieksa.fi) ja
sosiaalityöntekijä Tuula Salokangas (tuula.salokangas@lieksa.fi).
Lisätietoja Elli-projektista: Projektisihteeri Hannele Tverin (hannele.tverin@huoltoliitto.fi).


3.3. SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN LUOMINEN - HANKE - KOTIPALVELUPILOTTI / ESR

ESR-koulutusprojektissa ohjataan Lieksan kaupungin sosiaalipalvelukeskuksen henkilökuntaa käyttämään sähköisiä palveluita. Kotipalveluiden henkilökunta puolestaan informoi asiakkaansa sähköisten palveluiden tuomista mahdollisuuksista sekä ohjaa käyttämään palveluita. Koulutuksella henkilökuntaa motivoidaan kehittämään tietotekniikkavalmiuksiaan ja samalla edistetään työmarkkinoiden alan kasvaviin vaatimuksiin sopeutumista. Sähköisten palveluiden käyttökoulutuksen tarkoituksena on mahdollistaa kotipalvelun henkilökunnan resurssien uudenlainen kohdentaminen, helpottaa uusien toimintatapojen omaksumista sekä edesauttaa uuden teknologian hyödyntämistä jokapäiväisessä työssä.

Yhdyshenkilö Lieksassa:
Projektipäällikkö Kaija Asp (kaija.asp@pkky.fi)
Lisätietoja "Sähköiset Palvelut-projektista:
Kotipalvelun ohjaaja Aila Pulkkkinen (aila.pulkkinen@lieksa.fi)
Kotipalvelun ohjaaja Riitta Mikkonen (riitta.mikkonen@lieksa.fi).


3.4. KANSALAINEN - TIETOYHTEISKUNTA - HYVINVOINTI-KEHITTÄMISPROJEKTI (KATHY)

Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja rahoittajana toimii RAY. Hankkeessa koulutetaan ikäihmisiä käyttämään atk-palveluja ja kehitetään ikäihmisten atk-valmiuksia

Yhdyshenkilönä Lieksassa
Katja Pyykkö (katja.pyykko@kolmassektori.net)


4. VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISHAASTEISTA

 • Aktiivisen kansalaisuuden vaatimus myös ikääntyessä: ikäihmiset ja vanhukset ovat yhteiskunnan vastuullisia jäseniä oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
  Kuka toimii ikäihmisen, vanhuksen edunvalvojana?
 • Kuka arvioi ikäihmisen, vanhuksen avun ja palvelujen tarvetta?
  Tarvitsemme yhteisiä kansalaistapaamisia - areenoita keskustelulle ja arvioinnille.
 • Tarvitsemme vanhuuden kunnioittamisen "herännäisyyttä" lisää.
  "Seniorikunnat elämään" - ikäihmiselle kuuluvat ensisijaisesti samat normaalipalvelut kuin muillekin ikäryhmille.
 • Miten omaishoitajat jaksavat tulla laajemmin mukaan palvelujen suunnitteluun,
  toteutukseen ja päätöksentekoon?
 • Miten kuvaamme päätöksentekijöille arjen tekoja hoivatyössä?
 • Miten henkilöstönä löydämme uusia tapoja ajatella, toimia vanhustyössä?
 • Miten huolehdimme ikääntyvästä henkilöstöstämme ja miten siirrämme hiljaista tietoa Nuorelle?
 • Avoimuus teknologian tuomille mahdollisuuksille vanhustenhuollossa

Me kaikki tarvitsemme uudenlaisia toiminnan malleja vanhuspolitiikkaan.

Vanhuspolitiikan toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Tässä yhteistyössä on liikkeelle lähdettävä ikäihmisen, vanhuksen omista valinnoista ja sallivuuden ilmapiiristä.


VANHUKSEN HYVÄN HOIDON JA KOHTELUN KYMMENEN KÄSKYÄ

1. Vanhuksella on oikeus hyvään elämään.
2. Vanhuksella on itsemääräämisoikeus.
3. Vanhuksella on oikeus yksilölliseen vanhuuteen.
4. Vanhuksen yksityisyyttä on kunnioitettava.
5. Vanhusta on kohdeltava hyvin.
6. Vanhusta on hoidettava hyvin.
7. Vanhuksella on oikeus hyvään elinympäristöön.
8. Vanhuksella on oikeus hyvään ja riittävään hoitohenkilöstöön.
9. Vanhuksella on oikeus omaisiinsa ja läheisiinsä.
10. Vanhuksella on oikeus hyvään kuolemaan.

(Lähde: Suomen Mielenterveysseura, 1998)

Yhteystiedot:
Raija Kärki
Lieksan sosiaalipalvelukeskus, Vanhustyö
Jokikatu 2, 81700 LIEKSA
Puh 013 689 4240
Fax 013 689 4944
raija.karki@lieksa.fi