ETUSIVU
  
   STKL

   
KATHY
   HOTELLI KOLI


ITÄ-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKAN KEHITTÄMISPÄIVÄT 2002
Näiltä sivuilta löydät tietoa päivien ohjelmasta sekä kuvia ja tunnelmia.
STKL


Tutkija Esko Lehto, Karjalan tutkimuslaitos

Ideaalihankkeen elinkaari ja sosiaalinen pääoma


Sosiaalinen pääoma

= yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka lisäävät yhteiskunnassa yhteistyön sujuvuutta, kuten toimintasäännöt, näitä ylläpitävät verkostot sekä yhteiskunnan jäsenten luottamus sääntö-jen pitävyyteen

= Paikallistason sosiaalista pääomaa voidaan kuvata ihmisten kyvyksi työskennellä yhdessä yhteisten päämäärien hyväksi ryhmissä ja organisaatioissa

Sosiaalisen pääoman rakentuminen

Tuotannon tehokkuuden odotetaan kasvavan, kun ihmiset voivat luottaa siihen, että kaikista yhteisistä toimintatavoista ei tarvitse tehdä muodollisia ja sanktioivia.

Investointi-näkökulma sosiaaliseen pääomaan

 • Toiminta yksittäisessä kehittämishankkeessa voi toimia investointina sosiaaliseen pääomaan.
 • Tällöin toimijat investoivat ja käyttävät omia resurssejaan yhteistyöverkostoihin.
 • Panostuksien oletetaan vastavuoroisuuden ja luottamuksen vallitessa tuovan myös tuottoja.
 • Resurssien käyttöön liittyy aina riskejä: valtaosa hyödyistä voi kohdistua muille.

Ideaalihankkeen elinkaarimallin keskeiset käsitteet

 • Sosiaalinen yrittäjyys = toimintaa, jossa yksi tai muutama henkilö käyttää omaa aikaansa ja inhimillistä pääomaansa kehittämistoiminnan käynnistämiseen ja yhteistyötä tukevien sosiaalisten verkostojen muodostamiseen.

 • Kumppanuus = kehittämistoimintaan osallistuvien yhteinen sopimus tavoitteellisesta ja määräaikaisesta hanketoiminnasta.

 • Vuoropuhelu = osallistujien keskinäinen ja avoin keskusteluyhteys hanketoiminnan tavoitteista ja keinoista, joka edellyttää ristiriitojen tunnustamista ja niiden ratkaisemisesta yhteisin keskusteluin.

 • Empowerment = toimintaa, joka mahdollistaa osallistujien kykyjen ja taitojen sekä vaikutusmahdollisuuksien voimistamisen lisäksi rakenteellisesti uusien yhteistyösuhteiden luomisen.

Ideaalihankkeen elinkaaren vaiheet

Ideointi
- Sosiaaliset yrittäjät käyttävät pääomiaan kehittääkseen hankeideaa.

Valmistelu
- Sosiaaliset yrittäjät investoivat pääomaansa alueellisen kumppanuuden rakentamiseen.

Ylhäältä-alas
Kumppanuuden osapuolet käyttävät hankkimaansa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa hankkeen kohderyhmän inhimillisten ja sosiaalisten kykyjen lisäämiseen ja voimistamiseen (empowering).

Alhaalta-ylös
Kohderyhmästä tulee aktiivisia toimijoita, jotka alkavat hyödyntää hankkeen tuloksena syntyneitä kykyjä ja yhteyksiä uusien taitojen ja yhteistyömuotojen kehittämiseen. Sosiaalisista yrittäjistä tulee neuvonantajia.

Takaisin-siirto
Osallistujat siirtävät uutta inhimillistä ja sosiaalista pääomaansa takaisin alueelle mm. toimimalla alueen taloudessa, järjestöissä ja politiikassa. Hankkeen vaikutuksesta alueen sosiaalisen ja inhimillisen pääoman taso on korkeammalla kuin ennen hanketta.


Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

 • Hyyryläinen, Torsti & Pertti Rannikko (toim.) (2000). Eurooppalaistuva maaseutupolitiik-ka. Paikalliset toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä. Vastapaino, Jyväskylä.

 • Lehto, Esko (2001). Sosiaalinen pääoma maaseudun kehittämisessä. Pohjoiset opit - kokemuksia maaseudun kehittämisestä. www.kake.oulu.fi/proj/alupro/pmruratr.htm (27.8.2002)

 • Lehto, Esko (2002). Sosiaalinen pääoma ja paikallisen hankkeen elinkaari. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, vol. 30, nro 1, 32-43.

Yhteystiedot
Esko Lehto
Joensuun yliopisto/Karjalan tutkimuslaitos
Puh. 013-251 4661
Fax. 013-251 2472
esko.lehto@joensuu.fi